Jean Stapleton

 Born:
 01/19/1923
 
Claim to Fame
 Edith
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Stapleton
 
 
Jean Stapleton Died 07/19/2014 at the age of 91

Who Picked Jean Stapleton?