Desmond Tutu

 Born:
 10/07/1931
 
Claim to Fame
 Anti-apartheid activists
 
More Info
 https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu
 

Who Picked Desmond Tutu?