Edward Joseph Snowden

 Born:
 06/21/1983
 
Claim to Fame
 CIA employee
 
More Info
 https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
 

Who Picked Edward Joseph Snowden?