Shia LaBeouf

 Born:
 06/11/1986
 
Claim to Fame
 Actor
 
More Info
 https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_LaBeouf
 

Who Picked Shia LaBeouf?