Dustin Diamond

 Born:
 01/07/1977
 
Claim to Fame
 Screech
 
More Info
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dustin_Diamond
 

Who Picked Dustin Diamond?