Selena Gomez

 Born:
 07/22/1992
 
Claim to Fame
 Disney Actress
 
More Info
 https://en.wikipedia.org/wiki/Selena_Gomez
 

Who Picked Selena Gomez?