John Travolta

 Born:
 02/18/1954
 
Claim to Fame
 Vinnie Barbarino
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Travolta
 

Who Picked John Travolta?