Roman Polanski

 Born:
 08/18/1933
 
Claim to Fame
 Filmmaker
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski
 

Who Picked Roman Polanski?