Trey Anastasio

 Born:
 09/30/1964
 
Claim to Fame
 Pa-Fish
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Trey_Anastasio
 

Who Picked Trey Anastasio?