Stan Mikita

 Born:
 05/20/1940
 
Claim to Fame
 Makes blue drills
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Stan_Mikita
 

Who Picked Stan Mikita?