OJ Simpson

 Born:
 07/09/1947
 
Claim to Fame
 Nordgerg
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/O._J._Simpson
 

Who Picked OJ Simpson?