Whitney Houston

 Born:
 08/09/1963
 
Claim to Fame
 Singer
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston
 
 
Whitney Houston Died 02/11/2012 at the age of 48

Who Picked Whitney Houston?