Todd Bridges

 Born:
 05/27/1965
 
Claim to Fame
 Willis
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Todd_Bridges
 

Who Picked Todd Bridges?