Ricardo Montalban

 Born:
 11/25/1920
 
Claim to Fame
 Fantasy Island
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Montalban
 
 
Ricardo Montalban Died 01/14/2009 at the age of 88

Who Picked Ricardo Montalban?