Abe Vigoda

 Born:
 02/24/1921
 
Claim to Fame
 Detective Sgt. Fish
 
More Info
 http://en.wikipedia.org/wiki/Abe_Vigoda
 
 
Abe Vigoda Died 01/26/2016 at the age of 94

Who Picked Abe Vigoda?